Leersteun

Wat is leersteun?

Bron: Klasse.be


Kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen, dat werkbaar blijft voor de leraar. Dat is de ambitie van het decreet leersteun en het bijbehorende nieuwe leersteunmodel. Elke leerling moet zich optimaal kunnen ontwikkelen met een maximale leerwinst.


Scholen hebben recht op leersteun voor begeleiding van leerlingen met een GC-verslag (verslag gemeenschappelijk curriculum), IAC-verslag (verslag individueel aangepast curriculum) of OV4-verslag (verslag opleidingsvorm 4).


Leersteun heeft 2 belangrijke doelen:

 

  1. Leersteun bevordert de maximale ontplooiing, de leerwinst, het welbevinden, de zelfredzaamheid en de volwaardige participatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs.  
  2. Leersteun versterkt de competenties van leraren en schoolteams in scholen voor gewoon onderwijs in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en het creëren van een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur. 


Alle leersteuncentra moeten beschikken over onderwijskundige expertise, handicap-specifieke expertise, inclusie-expertise en expertise op vlak van coaching. Elk leersteuncentrum moet samenwerken met het buitengewoon onderwijs en met welzijnspartners om expertise te delen en te ontwikkelen. 


Om de kwaliteitsverwachtingen voor iedereen duidelijk te maken en de kwaliteit van leersteun te monitoren, heeft de onderwijsinspectie een referentiekader voor kwaliteitsvolle leersteun uitgewerkt. 

Welke leersteun biedt SLSC467?

Binnen het specifiek leersteuncentrum 467 bieden we leersteun aan scholen met leerlingen met motorische (type 4), visuele (type 6) en auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis (type 7)We hanteren de volgende principes:

De leersteun is leerling-, leerkracht- en schoolteamgericht.

We werken doelgericht, op basis van de onderwijs- en ondersteunigsbehoeften van leerling, leerkracht en schoolteam. Het zijn trajecten met duidelijke doelen op korte termijn en een kansrijk perspectief op lange termijn

Het leersteuntraject verloopt volgens een cyclisch proces van handelingsplanning: beginsituatiebepaling, doelenselectie, voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld. We leren van elkaar en borgen deskundigheid.

We werken flexibel, volgens de noden die er zijn, zolang als nodig.

We streven naar een maximale, harmonieuze zelfontplooiing en participatie.
We willen leerkrachten vaardig maken in het omgaan met specifieke onderwijsbehoeften.

De zorgregie van de trajecten die met leerlingen en ouders afgelegd worden, ligt in de handen van het gewoon onderwijs.


Leersteun is gericht op het vormen van een co-creatie tussen het gewoon onderwijs, het leersteuncentrum, het centrum voor leerlingbegeleiding, de pedagogische begeleidingsdienst en de ouders.


Deze leersteun kan gedurende het hele schooljaar aangevraagd worden.

Waarom vertrekken vanuit handicapspecifieke expertise?

Een leerling met een motorische, visuele of auditieve problematiek kom je niet in elke school tegen.
De onderwijsbehoeften aanpassen voor deze leerlingen is niet vanzelfsprekend. Hun ondersteuningsnood is daarom vaak heel specifiek. De vertaling hiervan vraagt doorgedreven kennis en expertise vanuit een specifiek leersteuncentrum.


Om deze kennis en expertise uit te bouwen en te waarborgen werken we samen met scholen voor buitengewoon onderwijs type 4, 6 en 7.Ook hebben we een Vlaanderen brede samenwerking met andere relevante partners.

Het is de taak van de ondersteuner om het onderwijsaanbod te verrijken en het handelingsbekwamer maken van enerzijds de leerkracht/schoolteam en anderszijds de leerling. Op deze manier maken we inclusief onderwijs mogelijk.


Belangrijke accenten hierbij zijn:

Een gerichte observatie in functie van het motorisch, visueel en/of auditief functioneren.

Handicapspecifieke zorgvraag en onderwijsnood bepalen met het oog op maximale ontplooiing.

Lange termijnvisie en doelen bepalen.

Welbevinden en betrokkenheid inschatten van de schoolse context.

Implementatie en opvolging van de handicapspecifieke onderwijsbehoeften.

Specifiek Leersteuncentrum 467 (SLSC467)
Administratieve zetel:+32493255090