Visie en Vorming

ONZE VISIE

Wij vertrekken vanuit een pedagogisch optimisme, waarbij elk kind en jongere de kracht en het recht heeft zich te ontwikkelen. In ons denken en handelen is de eigenheid van elke leerling ons vertrekpunt en is zijn streven naar een gelukkig leven onze uiteindelijke bekommernis. De grondslag hiervan is dat we elke leerling een warm hart toedragen. Kwalitatief onderwijs houdt rekening met en speelt in op specifieke, individuele onderwijsnoden, ongeacht waar men school loopt.


Als Specifiek Leersteuncentrum 4-6-7 bieden we gerichte leerondersteuning aan kinderen en jongeren met een motorische, visuele en/of auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis. Voor iedere leerling streven we naar een maximale, harmonieuze (zelf)ontplooiing en participatie. We gaan daarbij uit van hun mogelijkheden en talenten, zodat zij hun capaciteiten ten volle kunnen ontwikkelen en benutten. Met het aanbieden van leersteun, waarbij zowel leerling, leerkracht als school zich geruggesteund voelen, bouwen we samen actief aan een inclusieve samenleving. In dit dynamisch proces slaan welzijns- en onderwijspartners de handen in elkaar om onderwijs op maat te bieden.


De zorgregie ligt bij de school. Onze ondersteuner die ter plaatse komt, haakt in op het lopende zorgtraject van de leerling en op het bestaande zorgbeleid van de school. De ondersteuningsnoden van de verschillende betrokken partijen zijn veelzijdig en soms complex. Door ervaring, reflectie, intervisie en verdere professionalisering bouwen we essentiële en doorgedreven expertise op.


Een multidisciplinaire teamwerking waarbij we met en van elkaar leren, borgt deskundigheid. Samen met de scholen voor buitengewoon onderwijs en welzijnspartners die met ons Specifiek Leersteuncentrum 4-6-7 verbonden zijn, delen we kennis en kunde zodat maatwerk de juiste antwoorden biedt. Op die manier werken cruciale partners handelingsplanmatig samen met de scholen voor gewoon onderwijs.


De aangeboden leersteun sterkt leerlingen in hun welbevinden en groei naar zelfstandigheid. Het maakt leerkrachten vaardig in het ombuigen van specifieke uitdagingen. Het versterkt ouderbetrokkenheid en modelleert een warme, toegankelijke school waar iedereen gedijt en welkom is.


Iedereen telt mee; diversiteit is de norm!

Specifiek Leersteuncentrum 467 (SLSC467)
Administratieve zetel:+32493255090